ANBI

SOVAK heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid de organisatie erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.

Stichting SOVAK

SOVAK tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het oprichten, exploiteren en behartigen van de belangen van één of meer instellingen op het gebied van intra-, semi-, en extramurale zorg en van organisaties of voorzieningen die voor zulke zorg op enigerlei wijze bevorderlijk kunnen zijn;
  2. het centraal stellen van de cliënten van de instelling en van hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- en dienstverlening onder andere door het scheppen van een gunstig behandelings-, verzorgings-, leef- en begeleidingsklimaat;
  3. het zo doeltreffend en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de zorg- en dienstverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid;
  4. het voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen van de geleverde zorg- en dienstverlening;
  5. het voeren van een actief beleid voor de dialoog met de meest relevante belanghebbenden;
  6. het afleggen van verantwoording over de in dit artikel omschreven doelrealisatie.

Raad van Toezicht

De heer Richard Sitton (voorzitter), Mevrouw Marianne Straks, mevrouw Hanna Ploeg, de heer John Taks en de heer Philip Lomans. 

Raad van Bestuur

Mevrouw Marie-Louise van der Kruis, voorzitter Raad van Bestuur & Geertje van Daalen, lid Raad van bestuur
 

Beloningsbeleid

De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur geschieden door de Raad van Toezicht, met inachtneming van het hieromtrent bepaalde in de Beloningscode Bestuurders Zorg van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen, NVTZ, en de Vereniging van bestuurders in de Zorg, NVZD, dan wel het omtrent dit onderwerp bepaalde in de van tijd tot tijd geldende wet- en regelgeving.

Heb je nog vragen?

Of wil je meer weten over onze zorg?

Bel met ons: 088 35 20 100